Ðà N?ng: Chu?n b? khánh thành thông xe c?u R?ng

Da Nang

By | Published 8 sierpnia 2014 | Full size is 600 × 272 pixels

Sau hon 3 nam thi công, c?u R?ng thu?c d? án c?u m?i qua sông Hàn (kh?i công 19/7/2009) d?n nay công trình dã hoàn thành và chu?n b? dua vào khánh thành thông xe qua c?u nhân k? ni?m 38 nam Ngày Gi?i phóng Thành ph? Ðà N?ng ( 29/3/1975 – 29/3/2013). C?u R?ng có chi?u dài 666 m, r?ng 37,5 m g?m 6 làn xe. C?u có ki?n trúc d?c dáo v?i thi?t k? vòm ?ng thép hình dáng con R?ng n?ng g?n 9.000 t?n, d?u R?ng vuon ra bi?n v?i kh? nang phun l?a và phun nu?c là di?m nh?n t?o nên s?c h?p d?n cho cây c?u; k?t h?p v?i các hi?u ?ng ánh sáng thay d?i nhi?u màu s?c làm cho c?u R?ng lung linh hon khi v? dêm. Công trình có t?ng v?n d?u tu hon 1.498 t? d?ng. Trong ?nh: C?u R?ng phun l?a th? nghi?m tru?c ngày khánh thành. ?nh: Tr?n Lê Lâm – TTXVN

Bookmark the permalink.